Article

สิ่งที่ควรรู้ในการทำสัญญาปล่อยเช่า


สิ่งที่ควรรู้ในการทำสัญญาปล่อยเช่า

ปัจจุบันกาปล่อยเช่าอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นตึกแถว คอนโด หรือทาวน์โฮม จำเป็นต้องมีข้อกำหนดในการทำสัญญาการปล่อยเช่าระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เพระาสัญญาปล่อยเช่่าเป็นเหมือนกำแพงที่จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกฎหมายได้กำหนดเอาไว้สำหรับการปล่อยเช่าในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยมีเนื้อหาในการทำสัญญาส่วนใหญ่ว่า การเช่าอสังหาฯ ประเภทใดๆก็ตาม จะต้องระบุว่าใครเป็นผู้เช่า ระยะเวลาในการเช่า กำหนดการจ่ายค่าเช่า รวมถึงช่วงเวลาที่เริ่มเช่าจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุด ซึ่งเงื่อนไขในการเช่าต่างๆนี้มีความสำคัญมาก ควรทำสัญญาเช่าใหรัดกุม และควรเป็นข้อผูกมัดเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของตัวผู้ให้เช่า แต่ต้องคำนึงถึงตัวผู้เช่าจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เช่าจนเกินไป ทั้งนี้ในการทำสัญญาผู้ให้เช่าจะต้องคำนึงถึงการปกป้องทรัพย์สินของผู้ให้เช่าด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

Cr:ddproperty

Article

คุณรู้จัก พัทยา ดีแค่ไหน

คุณรู้จัก พัทยา ดีแค่ไหน ขึ้นชื่อว่า เมืองพัทยา หลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นเมืองนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย เมืองพัทยาเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเข้ามาเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศ นอกจากจะเป็นเมืองที่ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวแล้ว เมืองแห่งแห่งนี้ยังเป็นเมืองแห่งแหล่งการลงทุนและการค้าต่างๆอีกด้วย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณเม็ดเงินกระจายในพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงได้รับการยกฐานะเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีการบริหารจัดการเมืองเอง ไม่ขึ้นตรงกับจังหวัดชลบุรี แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน คือ พัทยาเหนือ, พัทยากลาง, พัทยาใต้ และ หาดจอมเทียน