Article

ความสามารถในการกู้ซื้อคอนโดหรือบ้านของมนุษย์เงินเดือนมีแค่ไหน


 ความสามารถในการกู้ซื้อคอนโดหรือบ้านของมนุษย์เงินเดือนมีแค่ไหน

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนยอมมีความต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือ คอนโดก็ตาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความต้องการขอแต่ละบุคคล แต่ทั้งนี้จะต้องมีการเตรียมตัว ให้ดีก่อนตัดสินใจ เพื่อที่จะยื่นกู้

คุณรู้หรือมั้ย มนุษย์เงินเดือนอย่างเรามีความสามารถในการผ่อนชำระได้แค่ไหน อะไรบ้างที่ธนาคารใชเป็นหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อถือเป็นหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญในการพิจารณาของสถบันการเงินเป็นอย่างมาก โดยตัวผู้กู้จะต้องมีอายุ 20 บริบูรธ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี เพราะถ้าหากอายุเกิดกว่านี้จะถือว่าคุณอยู่ในวัยเกษียณและเป็นผู้ไม่มีรายได้ ถัดมาจะเป็นเรื่องของอาชีพของผู้ยื่นกู้ เพราะหากแม้ผู้ขอกู้สินเชื่อจะมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ แต่หากมีอาชีพไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือมีอาชีพที่ไม่มีรายได้แน่นอน ก็ถือว่าตัวผู้ขอกู้สินเชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้กลายเป็นหนี้เสียได้ แต่ไม่ใช้เพียงเท่านี้ที่เป็นหลักเกณฑ์ในการที่สถาบันการเงินจะปล่อยกู้ให้กับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ยังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณา

https://bit.ly/2PbREnA

Article